We apologize, but we are currently experiencing issues with flash content on Courses and Info Modules. If you experience issues, please know we are working it and we request that you check back next week.
Podcast: Inclusion Matters
Audio file
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Hmong Early Childhood Summit

Title

Hmong Early Childhood Summit

Bao Vang and Dao Xiong of the Hmong Early Childhood Coalition join Inclusion Matters to share information about the upcoming Hmong Early Childhood Summit.  In this episode, we learn about past summits and the purpose of these summits, which is to create awareness, educate and empower Hmong parents, caregivers, and community leaders to access resources and services for school readiness so that Hmong children can enter school ready to learn.

Npaub Vaj thiab Ntaub Xyooj sawv cev ntawm Hmong Early Childhood Coalition koom nrog Inclusion Matters los qhia txog lub Hmong Early Childhood Summit uas yuav muaj tshwm sim tom ntej no.  Nyob rau hauv qhov lus tawm qhia no, peb kawm txog lub summit lossis lub rooj tawm tswv yim txoj kev qhia thiab kev pab yav tas los.  Tsis tas li ntawd, peb yuav kawm ntxiv txog lub hom phiaj uas yog los tsim kom muaj kev paub, kev kawm, thiab kev txhawb nqa cov niam txiv Hmoob, cov kws saib xyuas menyuam, thiab cov coj hauv zej zog kom lawv paub txog cov kev pab npaj menyuam Hmoob ua ntej lawv mus kawm ntawv.

 

(Length: 18: 34)
Language:
Hmong